Vytvoriť nové konto a pridať prezentáciu


Medzery sú dovolené; interpunkcia dovolená nie je, okrem bodky, spojovníka a znak podčiarknutia.
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú posielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo o upozorňovanie na novinky.
Please re-type your e-mail address to confirm it is accurate.
Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Podmienky používania prezentácii

Profil firmy bude do katalógu Starting.sk zaradený ak:

 • profil bude prezentovať subjekt zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri.
 • subjekt, ktorý sa prezentuje, pôsobí na území SR.
 • odkaz na domovskú stránku má doménu .sk, .eu, .com alebo .net.
 • všetky informácie budú zapísané výlučne v slovenskom jazyku.
 • obsah pridaného odkazu nie je v rekonštrukcii a je plne funkčný.
 • obsah profilu nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonmi SR.
 • obsah profilu je prínosný pre jeho návštevníkov.
 • obsah netvorí erotiku, sex alebo porno.
 • informácie v profile budú zapísané s diakritikou a gramaticky správne.
 • pridané informácie v profile budú súvisieť s jeho obsahom.
 • profil obsahuje aspoň jeden kontaktný údaj.
 • odkaz v katalógu sa ešte nenachádza.

Pravidlá pri vyplnení profilu

 • Názov - môže obsahovať max. 70 znakov. Začína veľkým písmenom, za ktorým nasledujú malé písmená. Nie je povolený napísať iba veľké písmená. Nie je povolené v názvu používanie kľúčových slov, superlatívov ako "najlepší, najväčší, najlacnejší", názov adresy alebo iných slov, ktoré nie sú samotným názvom firmy.
 • Slogan/činnosť - môže obsahovať max. 60 znakov. Začína veľkým písmenom, za ktorým nasledujú malé písmená. Nie je povolený napísať iba veľké písmená.
 • Zameranie - max. počet kategórií je 5.
 • Sídlo - sídlo pôsobenia firmy musí byť pravdivé, podľa lokalitného pôsobenia firmy.
 • Predmet činnosti - Musí obsahovať viac než 10 slov. Je určený na podrobnejšie špecifikovanie samotnej činnosti firmy. Musí tvoriť zmysluplné vety. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová.
 • Adresa sídla - Musí byť uvedená podľa skutočnosti.
 • Všeobecné informácie - Je určený na podrobnejšie špecifikovanie ponúknutého tovaru, služieb a referencií. Musí tvoriť zmysluplné vety. Je nevhodné vkladať iba kľúčové slová. Nie je povolený napísať iba veľké písmená.
 • Kontaktné údaje - Musia byť uvedené podľa skutočnosti.
 • URL adresy - Musia byť funkčné a nesmú byť v rekonštrukcií.
 • Messenger - Musia byť uvedené podľa skutočnosti.
 • Firemné údaje - Musia byť uvedené podľa zápisu v príslušnom registri.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť informácie v profiloch, v prípade, že sú v rozpore s pravidlami registrácie profilov, alebo nie sú v súlade so skutočnosťou, alebo na domovskej stránke firmy sú uvedené inak. Prevádzkovateľ nie je povinný o týchto zmenách informovať užívateľa.

Čas zaradenia odkazu

Ak nebude porušené žiadne z pravidiel registrácie profilov, profil bude zaradený najneskôr do 30 pracovných dní od jej registrácie. O zaradení profilu do katalógu Starting.sk bude informovať prostredníctvom e-mailu.

E-mailová komunikácia

Vytvorením konta na Starting.sk užívateľ súhlasí aby dostával informačné, alebo propagačné e-maily do svojej e-mailovej schránky.

Záverečné ustanovenia

Všetky odkazy sú overované a potvrdzované prostredníctvom administrátora. Administrátor si vyhradzuje právo nezaradiť do katalógu Starting.sk profily, ktoré nezodpovedajú kritériám pre zaradenie a neinformovať užívateľa o nezaradení profilu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek meniť. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmenách pravidiel informovať užívateľa. Pravidlá sú k dispozícií užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookies sú

(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia

(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť Lemonweb s.r.o., 333, Matúškovo 925 01, IČO: 46 424 849, zastúpená konateľom - Róbert Kubovics, kontaktné údaje: e-mail: starting@starting.sk tel.: +421 911 421 404 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo resp. inú zmluvu o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: Lemonweb s.r.o.
Sídlo: 333, Matúškovo 925 01
IČO: 46 424 849
Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 28392/T
Zastúpený: Róbert Kubovics - konateľ
Kontaktné údaje: e-mail: starting@starting.sk, tel.: +421 911 421 404 

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo resp. inej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Účel: zasielanie notifikácií, noviniek, a pod.

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení zmluvy, zmluvy o dielo resp. inej zmluvy na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

 

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník:

Obchodné meno: PRoFEA s.r.o.
Sídlo: 925 41 Kráľov Brod 376
IČO: 45349207
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 24857/T
Zastúpený: Veronika Szarková - konateľ, Ing. Štefan Mészáros - konateľ

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

4. Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany) alebo zmluvy o dielo (napr. podľa § 646 a nasl. Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov, v rámci ktorej môže objednávateľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady diela, prípadne v rámci dlhšej záručnej doby poskytnutej objednávateľovi); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 

5. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu gdpr@starting.sk, telefónne číslo +421 911 421 404, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť Lemonweb s.r.o., 333, Matúškovo 925 01, IČO: 46 424 849, zastúpená konateľom - Róbert Kubovics, kontaktné údaje: email: starting@starting.sk, tel.: +421 911 421 404 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: Lemonweb s.r.o.
Sídlo: Matúškovo 333, Matúškovo 925 01
IČO: 46424849
Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 28392/T
Zastúpený: Róbert Kubovics - konateľ    
kontaktné údaje: e-mail:  starting@starting.sk, tel.: +421 911 421 404

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

3. Doba uchovávania osobných údajov 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 

4. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu gdpr@starting.sk, telefónne číslo +421 911 421 404, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

Za účelom zasielania marketingových správ a ponúk záujemcom o takúto službu, prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)
 
Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield)

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield.